استحاله فرهنگی / کودتای فرهنگی

درخواست حذف این مطلب
به یـزدان که گرما د داشتیم ….. کجا این سر انجام بد داشتیم؟ بسوزد در آتش گرت جان و تن ….. به از زنـــــــدگی کـردن و زیستن اگر مایه زندگی بندگی ست ….. دو صدبار مردن به از زندگی ست پدر و مادرهای عزیز مراقب سرگرمی های ک ن خود باشید... تربیت آنها را به حساب لوگو و تاییدیه های دستگاه های نظارتی کشورمان نگذارید... شاید همین امشب فرزند شما در اتاقش (یا در موبایل و تبلتش) بدترین صحنه های تجسم شده برای شما را به نام بازی و سرگرمی مجوز دار تجربه کند... هوشیار باشید و با سرگرمی های فرزندانتان همراه شوید